Ureditev trga električne energije na Hrvaškem

Področje trgovanja z električno energijo je na Hrvaškem in nekaterih tretjih državah v fazi liberalizacije in deregulacije; se pravi, da se trg električne energije odpira, kar je razvidno z vstopom novih ponudnikov. Tako obstoječi, kot tudi novi ponudniki na trgu izkazujejo potrebo po modularnem univerzalnem informacijskem sistemu, vsebinsko, cenovno in tehnološko prilagojenem novim tržnim razmeram. Stari način trgovanja zato ni več aktualen in ga je potrebno prenoviti in informacijsko podpreti. Uvesti je potrebno nove pristope pri vrednotenju porabnikov, kalkulacije cen ter obvladovati količinska in cenovna tveganja pri trgovanju za potrebe celotnega portfelja. Informacijski sistem mora trgovcem ponuditi moderna poslovno-analitska orodja, ki poslovodstvu zagotavlja vsebinsko podporo sprejemanju strateških odločitev (sistem s podporo odločanju).

Ker je za vstop na trg potrebno podrobno poznavanje splošne situacije na Hrvaškem, gospodarskih gibanj, razvojnih perspektiv in prioritet, finančne stabilnosti in drugih faktorjev, je izvedba raziskave nujen predpogoj za vstop na trg. Z identifikacijo in oceno novih priložnosti bo raziskava odgovorila na vprašanje upravičenosti vstopa na hrvaški trg z vidika reguliranosti in odprtosti trga ter z vidika dejanskega stanja na trgu električne energije. Le dobro poznavanje razmer na trgu (nacionalna telesa, dobavitelji, tržni deleži, struktura kupcev, cene električne energije...), pregled regulative in formalnih pogojev za dobavo ter napoved investicij na področju elektroenergetike bo omogočilo vstop na tuji trg in zdravo rast tržnega deleža podjetja brez prevzemajo odvečnega rizika. Brez poznavanja lokalnih tržnih specifik produkta ne bo mogoče prilagoditi trgu. Raziskava bo hkrati dala v vpogled na stanje (hidro) proizvodnje, prenosa in distribucije ter glavnih akterjev na tem področju.

Namen raziskave: ugotoviti ustreznost trga za nadaljnje tržne aktivnosti K-EPRM informacijskega sistema za podporo odločanju pri procesu maloprodaje električne energije in na osnovi tega določiti način vstopaKljučni cilji izvedbe raziskave:

1. pridobitev informacij o odprtosti trga
2. kontakti glavnih akterjev na trgu
3. identifikacija in ocena priložnosti
4. upravičenost vstopa na trg
5. prikaz razmer na trgu
6. pregled relevantne zakonodaje in formalnih pogojev za dobavo električne energije
7. napoved investicij na področju elektroenergetikeNaložbo sofinancirat Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Ugotovitve raziskave

Hrvaški trg električne energije je formalno pravno liberaliziran že štiri leta, v praksi pa za razliko od nekaterih drugih evropskih trgov, kjer je po liberalizaciji trga dejansko prišlo do hitrega vstopa večjega števila dobaviteljev, na hrvaškem trgu dinamika vstopa novih dobaviteljev stagnira.

Raziskava je ugotovila, da je formalno pravni okvir za liberalizacijo sicer v celoti vzpostavljen, da pa se to kljub pričakovanjem ne odraža v dejanski odprtosti trga, kjer je za nove dobavitelje vstop dejansko zelo težaven. Med posameznimi ponudniki, na eni strani državnima podjetjema in na drugi strani novimi dobavitelji, ki so večinoma velika mednarodna podjetja, se bije oster konkurenčni boj tako v obliki nižanja cen in cenovnega iztiskavanja konkurence, širjenja ponudbe ter ponujanja ugodnosti, kot tudi z bolj spornimi praksami, kot so gverilske tehnike prodaje in tudi nekatere oblike nelojalne konkurence.

Na obravnavanem trgu je trenutno 18 dobaviteljev, vendar jih je od tega aktivnih le 11. Državno podjetje HEP obvladuje večinski tržni delež in ima skoraj monopolen položaj (85% tržni delež, od tega 91% gospodinjskih in 80% industrijskih uporabnikov), kar za nove dobavitelje ni spodbudno.

V segmentu, ki nas najbolj zanima (ponudniki električne energije za gospodinjstva) lahko iz tržne raziskave ugotovimo, da je teh ponudnikov poleg obeh državnih podjetij (HEP Oskrba in HEP Elektra) le 6, pri čemer imata 2 zanemarljiv tržni delež.

Iz raziskave lahko zaključimo, da je kljub popolni formalni liberalizaciji trga in relativno velikemu številu registriranih alternativnih dobaviteljev v praksi stanje drugačno: državni monopolist otežuje obstoj maloštevilnim dejansko aktivnim alternativnim dobaviteljem, kot je sklepati iz raziskave pa v naslednjem obdobju tudi ni pričakovati sprememb, ki bi spodbudile vstop novih akterjev na trg. Raziskava je na hrvaškem trgu identificirala vse aktivne dobavitelje, ki so ciljna skupina našega produkta.


http://www.eu-skladi.si
Razvoj Orodja za Napredno Analitiko Razdelilnih Omrežij (ONARO)

Sodobna elektroenergetika se sooča s korenitimi spremembami, ki so posledica intenzivnega uvajanja inovativnih tehnologij, kot so na primer obnovljivi viri za proizvodnjo električne energije (OVE), električna vozila, hranilniki energije, napredna merilna infrastruktura, nove informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), poglobljena obdelava podatkov (»data mining«) in podobno.

Večina omenjenih sprememb zadeva razdelilno omrežje, ki v osnovi ni bilo zasnovano za integracijo kompleksnih tehnologij in visoke penetracije OVE. Elektrodistribucijska podjetja se zaradi tega že spoznavajo s spremembami v režimu obratovanja omrežij – pojavljajo se težave z napetostjo, preobremenitve elementov, obrnjeni pretoki moči in podobno.

Omenjene spremembe vnašajo potrebo po večji zaznavnosti, fleksibilnosti ter novih pristopih v procesu razvoja in obratovanja vedno bolj kompleksnega razdelilnega omrežja. Ker so klasični pristopi za sledenje trenutnimi trendom razvoja ekonomsko, družbeno in okoljsko vse manj sprejemljivi, se krepijo potrebe po informacijski podpori celotnega sklopa procesov obratovanja, načrtovanja in razvoja razdelilnega omrežja, iz katerega je v zadnjem času na voljo vedno več podatkov (uvedba 80% pametnih števcev do leta 2020).

Velike količine podatkov je ob uporabi ustreznih IKT rešitev možno s pridom izkoristiti za identifikacijo dogajanja v RO, kar lahko bistveno pripomore k ohranitvi zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo ter lažjemu prehodu iz pasivnih v aktivna (pametna) omrežja z visoko stopnjo integracije OVE in ostalih naprednih tehnologij.

Kot odgovor na pereča vprašanja sodobne energetike v sklopu RRI projekta ONARO razvijamo napredno orodje za analitiko razdelilnih omrežij, ki temelji na uporabi matematičnih algoritmov, velikih količin podatkov in fizikalnega modela omrežja. Na ta način združujemo specialistična znanja, pridobljena iz skoraj 30 letne tradicije gradnje in delovanja elektroenergetskih sistemov ter izdelave kompleksnih IKT rešitev za potrebe energetike v domačem in mednarodnem poslovnem okolju.


Cilj projekta je torej razvoj programskega orodja, ki bo omogočalo:

  • Učinkovito izrabo velikih količin podatkov v obstoječih bazah podatkov
  • Izboljšanje procesa načrtovanja razdelilnih omrežij s tehničnega in ekonomskega vidika
  • Izboljšanje zaznavnosti razdelilnega omrežja
  • Podporo identifikaciji tehničnih in ne-tehničnih izgub v razdelilnih omrežjih
  • Podporo vključevanju obnovljivih virov energije


Visokotehnološki produkt, ki je rezultat projekta bo predstavljal novo konkurenčno prednost našega podjetja, kar je ključno za vstop na ciljne trge v domačem in mednarodnem poslovnem okolju ter ustvarjanje dodatnih prihodkov in novih zaposlitev. Razvojna sredstva z naslova sofinanciranja operacije bodo omogočila hitrejši in kvalitetnejši razvoj ter posledično dodatno konkurenčno prednost s hitrejšim pozicioniranjem na ciljnih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

http://www.eu-skladi.si