Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019
Partnerstvo na tržišču Filipinov

Namen:

Namen je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.
Cilj  je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Obdobje izvajanja aktivnosti operacije:

9. 5. 2018 – 31. 10. 2019

Kratka predstavitev projekta:

Partnerstvo v sestavi družb Solveralynx, Korona, SITEL se na javni razpis prijavlja z namenom pridobitve podpore za učinkovitejši nastop in posledično vstop na geografsko tržišče Filipini. V okviru v nadaljevanju predstavljenih aktivnosti se partnerstvo usmerja v osvojitev geografskega trga Filipini. Partnerji bodo s svojimi produkti komplementarno nastopali v verigi vrednosti; na tržišču produktov in rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Solveralynx je ponudnik celovitih IT rešitev in storitev za učinkovito upravljanje z energijo. Rešitve in storitve pokrivajo tri stebre sodobnih energetskih praks – energetski monitoring (spremljanje rabe energentov), energetsko učinkovitost (za industrijo in zgradbe), energetsko fleksibilnost (virtualne elektrarne, pametna omrežja … ). Korona je poleg storitev svetovanja, izdelave projektne in tehnične dokumentacije ter inženiringa v energetiki tudi ponudnik razvoja lastnih informacijskih rešitev, implementiranih pri različnih subjektih elektroenergetike; pa naj gre za aplikacije, namenjene podpori upravljanja s sredstvi, področno usmerjenih spletnih portalov, sistemov podpore obratovanju prenosnih in distribucijskih podjetij za električno energijo in delovanju organizatorjev tržišč ali pa informacijske rešitve za podporo prodaji električne energije končnim odjemalcem, v zadnjem času pa predvsem s poudarkom na »smart« rešitvah. SITEL je vodilno slovensko proizvodno podjetje na področju napajalnih naprav in sistemov. S pomočjo lastnih raziskav in razvoja, tesnega sodelovanja z domačimi in tujimi kupci ter dobavitelji družba nudi široko paleto izdelkov in storitev na področju napajalnih naprav in sistemov. Strokovnjaki izvajajo vse od svetovanja, inženiringa in projektive, razvoja in izvedbe rešitev, postavitve sistemov, izobraževanja, pa do servisa in vzdrževanja sistemov. Usmerjenost je v iskanje rešitev, ki zagotavljajo neprekinjeno in kakovostno napajanje z električno energijo.
Poslovna priložnost -splošni potencial • Skladno s področjem delovanja in portfeljem izdelkov / rešitev partnerstvo zaznava priložnost za vstop na navedeno geografsko tržišče na segmentih: 1. Učinkovitega upravljanja z energijo, 2. Upravljanja pametnih omrežij (platform za prilagajanje odjema), 3. Obdelave energetskih podatkov. Na energetskem področju se na tem geografskem trgu v kratkoročnem obdobju pričakujejo spremembe, predvsem na tržišču oskrbe z električno energijo. Filipinska vlada (angl. DOE) je pripravila razvojno agendo 2016-2040, ki se usmerja v zagotovitev varne, zanesljive in kvalitetne oskrbe z električno energijo na Filipinih. Razvojna pozornost bo med drugim usmerjena v uvajanje novih tehnologij za delovanje elektroenergetskih sistemov, distribucijskih poti, zagotavljanja učinkovite rabe energije v industriji kot tudi gospodinjstvih. Razmere izkazujejo, da zagotavljanje konvencionalnih energetskih virov v kratkoročnem obdobju ne bo več izpolnjevalo potreb. Tudi Svetovna banka je v letu 2017 podala ugotovitev (indikator RISE), da imajo Filipini precej rezerve na področju zagotavljanja učinkovite rabe energije; tudi v smeri doseganja trajnostnih energetskih ciljev. Glede na predstavljeno razvojno agendo je na področju učinkovitega upravljanja z energijo v obdobju 2017-2019 predvideno oblikovanje pravil, osnovnih modelov in orodij za ESCO ter zagotovitev sredstev za izvedbo projektov. V obdobju 2020-2022 pa je predvidena podpora in usmeritev v vzpostavitev mehanizmov za vključevanje aktivnega odjemalca in spodbujanje upravljanja odjema.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si

 

 


Ureditev trga električne energije na Hrvaškem

Področje trgovanja z električno energijo je na Hrvaškem in nekaterih tretjih državah v fazi liberalizacije in deregulacije; se pravi, da se trg električne energije odpira, kar je razvidno z vstopom novih ponudnikov. Tako obstoječi, kot tudi novi ponudniki na trgu izkazujejo potrebo po modularnem univerzalnem informacijskem sistemu, vsebinsko, cenovno in tehnološko prilagojenem novim tržnim razmeram. Stari način trgovanja zato ni več aktualen in ga je potrebno prenoviti in informacijsko podpreti. Uvesti je potrebno nove pristope pri vrednotenju porabnikov, kalkulacije cen ter obvladovati količinska in cenovna tveganja pri trgovanju za potrebe celotnega portfelja. Informacijski sistem mora trgovcem ponuditi moderna poslovno-analitska orodja, ki poslovodstvu zagotavlja vsebinsko podporo sprejemanju strateških odločitev (sistem s podporo odločanju).

Ker je za vstop na trg potrebno podrobno poznavanje splošne situacije na Hrvaškem, gospodarskih gibanj, razvojnih perspektiv in prioritet, finančne stabilnosti in drugih faktorjev, je izvedba raziskave nujen predpogoj za vstop na trg. Z identifikacijo in oceno novih priložnosti bo raziskava odgovorila na vprašanje upravičenosti vstopa na hrvaški trg z vidika reguliranosti in odprtosti trga ter z vidika dejanskega stanja na trgu električne energije. Le dobro poznavanje razmer na trgu (nacionalna telesa, dobavitelji, tržni deleži, struktura kupcev, cene električne energije...), pregled regulative in formalnih pogojev za dobavo ter napoved investicij na področju elektroenergetike bo omogočilo vstop na tuji trg in zdravo rast tržnega deleža podjetja brez prevzemajo odvečnega rizika. Brez poznavanja lokalnih tržnih specifik produkta ne bo mogoče prilagoditi trgu. Raziskava bo hkrati dala v vpogled na stanje (hidro) proizvodnje, prenosa in distribucije ter glavnih akterjev na tem področju.

Namen raziskave: ugotoviti ustreznost trga za nadaljnje tržne aktivnosti K-EPRM informacijskega sistema za podporo odločanju pri procesu maloprodaje električne energije in na osnovi tega določiti način vstopa

 

Ključni cilji izvedbe raziskave:

1. pridobitev informacij o odprtosti trga
2. kontakti glavnih akterjev na trgu
3. identifikacija in ocena priložnosti
4. upravičenost vstopa na trg
5. prikaz razmer na trgu
6. pregled relevantne zakonodaje in formalnih pogojev za dobavo električne energije
7. napoved investicij na področju elektroenergetike

 

Naložbo sofinancirat Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Ugotovitve raziskave

Hrvaški trg električne energije je formalno pravno liberaliziran že štiri leta, v praksi pa za razliko od nekaterih drugih evropskih trgov, kjer je po liberalizaciji trga dejansko prišlo do hitrega vstopa večjega števila dobaviteljev, na hrvaškem trgu dinamika vstopa novih dobaviteljev stagnira.

Raziskava je ugotovila, da je formalno pravni okvir za liberalizacijo sicer v celoti vzpostavljen, da pa se to kljub pričakovanjem ne odraža v dejanski odprtosti trga, kjer je za nove dobavitelje vstop dejansko zelo težaven. Med posameznimi ponudniki, na eni strani državnima podjetjema in na drugi strani novimi dobavitelji, ki so večinoma velika mednarodna podjetja, se bije oster konkurenčni boj tako v obliki nižanja cen in cenovnega iztiskavanja konkurence, širjenja ponudbe ter ponujanja ugodnosti, kot tudi z bolj spornimi praksami, kot so gverilske tehnike prodaje in tudi nekatere oblike nelojalne konkurence.

Na obravnavanem trgu je trenutno 18 dobaviteljev, vendar jih je od tega aktivnih le 11. Državno podjetje HEP obvladuje večinski tržni delež in ima skoraj monopolen položaj (85% tržni delež, od tega 91% gospodinjskih in 80% industrijskih uporabnikov), kar za nove dobavitelje ni spodbudno.

V segmentu, ki nas najbolj zanima (ponudniki električne energije za gospodinjstva) lahko iz tržne raziskave ugotovimo, da je teh ponudnikov poleg obeh državnih podjetij (HEP Oskrba in HEP Elektra) le 6, pri čemer imata 2 zanemarljiv tržni delež.

Iz raziskave lahko zaključimo, da je kljub popolni formalni liberalizaciji trga in relativno velikemu številu registriranih alternativnih dobaviteljev v praksi stanje drugačno: državni monopolist otežuje obstoj maloštevilnim dejansko aktivnim alternativnim dobaviteljem, kot je sklepati iz raziskave pa v naslednjem obdobju tudi ni pričakovati sprememb, ki bi spodbudile vstop novih akterjev na trg. Raziskava je na hrvaškem trgu identificirala vse aktivne dobavitelje, ki so ciljna skupina našega produkta.

 

http://www.eu-skladi.si

 

 


Razvoj Orodja za Napredno Analitiko Razdelilnih Omrežij (ONARO)

Sodobna elektroenergetika se sooča s korenitimi spremembami, ki so posledica intenzivnega uvajanja inovativnih tehnologij, kot so na primer obnovljivi viri za proizvodnjo električne energije (OVE), električna vozila, hranilniki energije, napredna merilna infrastruktura, nove informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), poglobljena obdelava podatkov (»data mining«) in podobno.

Večina omenjenih sprememb zadeva razdelilno omrežje, ki v osnovi ni bilo zasnovano za integracijo kompleksnih tehnologij in visoke penetracije OVE. Elektrodistribucijska podjetja se zaradi tega že spoznavajo s spremembami v režimu obratovanja omrežij – pojavljajo se težave z napetostjo, preobremenitve elementov, obrnjeni pretoki moči in podobno.

Omenjene spremembe vnašajo potrebo po večji zaznavnosti, fleksibilnosti ter novih pristopih v procesu razvoja in obratovanja vedno bolj kompleksnega razdelilnega omrežja. Ker so klasični pristopi za sledenje trenutnimi trendom razvoja ekonomsko, družbeno in okoljsko vse manj sprejemljivi, se krepijo potrebe po informacijski podpori celotnega sklopa procesov obratovanja, načrtovanja in razvoja razdelilnega omrežja, iz katerega je v zadnjem času na voljo vedno več podatkov (uvedba 80% pametnih števcev do leta 2020).

Velike količine podatkov je ob uporabi ustreznih IKT rešitev možno s pridom izkoristiti za identifikacijo dogajanja v RO, kar lahko bistveno pripomore k ohranitvi zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo ter lažjemu prehodu iz pasivnih v aktivna (pametna) omrežja z visoko stopnjo integracije OVE in ostalih naprednih tehnologij.

Kot odgovor na pereča vprašanja sodobne energetike v sklopu RRI projekta ONARO smo razvili sklop funkcijskih modulov, ki bodo ob implementaciji v informacijska okolja elektrodistribucijskih podjetij omogočili napredno analitiko razdelilnih omrežij s koriščenjem velikih količin podatkov v matičnih bazah obstoječih informacijskih orodij.

Glavni cilj operacije je bil razvoj delujočega funkcionalno uporabnega orodja - treh funkcijskih modulov, ki smo jih uspešno preizkusili z uporabo realnih podatkov modela razdelilnega omrežja ter pripadajočih historičnih podatkov odjema in proizvodnje. Funkcijski moduli so bili razviti za potrebe podpore in izboljšanja procesa načrtovanja omrežij in glede na namen uporabe definirani kot:

 

  • modul za zaznavnost razdelilnega omrežja,
  • modul za analitiko izgub v razdelilnem omrežju,
  • modul za podporo vključevanju obnovljivih virov energije (OVE).

 

Z izvedbo projekta smo želeli aktivno prispevati k razvoju naprednih informacijskih rešitev v energetiki, uporabi neizkoriščenega potenciala velikih količin podatkov v procesih elektrodistribucij ter povečanju integracije OVE.

Rezultati operacije so bili skladni s cilji.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si) v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Razvojna sredstva z naslova sofinanciranja operacije bodo (so) omogočila hitrejši in kvalitetnejši razvoj ter posledično dodatno konkurenčno prednost s hitrejšim pozicioniranjem na ciljnih trgih.