Znamo. Hočemo. Zmoremo.

Ukvarjamo se z izzivi sodobne energetike; gradimo, obnavljamo in posodabljamo naprave, postroje in objekte v energetiki ter industriji. Avtomatiziramo procese in jih povezujemo z drugimi poslovnimi funkcijami v celovite, z informacijsko tehnologijo podprte sisteme za nadzor in vodenje. Rešujemo kompleksne probleme, iščemo sistemske rešitve, dobavljamo opremo in zagotavljamo dolgoročno nemoteno delovanje sistemov.


Več kot 20 let izkušenj. Visok nivo znanja. Zavezanost h kakovosti. Vse to so in še več so temeljni gradniki KORONE.


Izzive sprejemamo kot priložnost za pridobivanje novega znanja in bogatenje lastnih izkušenj. Naša moč je v interdisciplinarnosti, saj delujemo na različnih področjih. Smo prilagodljivi, osvajamo nove programe in stalno rastemo, vse to pa nas usposablja za prevzemanje čedalje zahtevnejših nalog.


Zato ker ZNAMO, HOČEMO, ZMOREMO.


Korona predstavitev

VIZIJA

Postati prepoznavno podjetje s celovitim obvladovanjem inženiringa na področju energetike in vodilno podjetje na področju IT podpore pri prehodu v nizkoogljično energetsko oskrbo.

POSLANSTVO

Skozi inovativnost in izkušnje zagotavljati konkurenčne inženirske rešitve deležnikom s področja energetike.

POLITIKA KAKOVOSTI

Politika kakovosti je sestavni del celotne politike podjetja in je ključnega pomena za doseganje ciljev Korone. Zasnovana je dolgoročno, odprta je za spremembe, uresničujemo jo vsi zaposleni in zunanji sodelavci.


V poudarjenem sozvočju mladosti in izkušenj želimo prevzemati in izvajati zahtevne projekte s področja interdisciplinarnih energetskih ved, ki opredeljujejo pojmovanje energije kot tržne dobrine, vključujejo sistemsko in industrijsko energetiko, ekologijo ter ekonomiko.


S stalnim nadgrajevanjem obstoječih in razvojem novih storitev in proizvodov informacijskih tehnologij in ob izpolnjevanju visoko zastavljenih standardov kakovosti želimo podjetju zagotoviti stabilno vsestransko rast. Pojmujemo jo v najširšem pomenu, saj se nanaša tako na poslovne rezultate, temelječe na zadovoljstvu odjemalcev, motivacijo ter zadovoljstvo zaposlenih kot tudi na ostale deležnike - lastnike, ožje poslovno in širše družbeno okolje.


Zavedamo se, da so osnovno bogastvo storitvenih dejavnosti zaposleni, zato bomo še naprej gradili na znanju temelječe podjetje, ki naj nam dolgoročno zagotovi enakopraven položaj tudi na globalnem trgu.


Naše strateške usmeritve so:

 • zadovoljstvo odjemalcev,
 • skrbno kadrovanje in načrtovanje osebnih karier,
 • stalno ciljno izobraževanje zaposlenih,
 • motiviranje zaposlenih za kakovostno delo,
 • varovanje informacij in zagotavljanje varnega poslovanja,
 • nadzorovana rast,
 • nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja.

NAŠA ZGODOVINA

KORONA je bila ustanovljena leta 1988 kot eno prvih podjetij v mešani lasti.

Naše korenine izhajajo iz energetike, zato poznamo sistemske zahteve ter tehnološke in ekonomske značilnosti obratovanja postrojev. Največ izkušenj in znanja o primarnih in sekundarnih sistemih imamo na energetskih objektih kakršni so:

 • elektrarne
 • prenosne in distribucijske razdelilno-transformatorske postaje
 • objekti za nadzor in vodenje ter
 • industrijski energetski postroji in sistemi

Dejavnost smo razširili na obvladovanje tehnoloških procesov v industriji ter njihovo povezanost z drugimi poslovnimi funkcijami v podjetjih.

Članstvo v organizacijah

Smo člani Energetske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, CIGRE in IEEE.

Uradni podatki podjetja KORONA d.d.